สร้างโอกาสในการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัย
ที่ให้ทุนการศึกษากับทางโรงเรียน